Begrippenlijst veranderingen in de zorg

AWBZ 
De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) betaalt de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Zij hoeven dan geen hoge kosten te maken als ze dure verpleging, verzorging of behandeling nodig hebben. Het kabinet wil per 1 januari 2015 de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) invoeren. Deze wet vervangt de huidige AWBZ. Voor huidige cliënten geldt een overgangsregeling. Naast de Wlz zal een deel van de huidige AWBZ overgaan naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de WMO.

BGGZ
Sinds 2014 valt de zorg voor mensen met een lichte tot matige psychische aandoening onder de Basis GGZ (BGGZ). Een behandeling binnen de Basis GGZ kan bestaan uit gesprekken met onder andere een psycholoog, psychotherapeut of psychiater, een vorm van e-Health (e-Health zijn behandelprogramma’s op via internet) of een combinatie van gesprekken en e-Health.

CAK
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) heeft een centrale positie in de zorg bij de uitvoering van financiële regelingen en informatievoorziening richting burgers. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert het CAK verschillende wettelijke taken uit.

CIZ
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt vast op welke AWBZ-zorg u recht hebt. Het CIZ schrijft in een indicatiebesluit welke, en hoeveel zorg u nodig heeft. Hierbij wordt gekeken naar uw persoonlijke situatie. Het CIZ levert zelf geen zorg.

DBC
Een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) is een code die de zorgvraag, diagnose en behandeling van een patiënt weergeeft. Het gaat dan om het totaal van activiteiten van ziekenhuis en de betrokken medisch specialist. De DBC beschrijft alle stappen in de behandeling van de patiënt; van het eerste consult tot en met de laatste controle.

GGGZ
De Gespecialiseerde GGZ (GGGZ) is bedoeld voor patiënten met zware en ingewikkelde psychische aandoeningen die nu nog vaak worden opgenomen in een GGZ-instelling. Het kabinet wil dat deze patiënten vaker dichtbij huis zorg krijgen. Dit wordt ambulante zorg genoemd. Uit onderzoek blijkt dat mensen met ernstige psychische aandoeningen behandeling in hun eigen omgeving prettig vinden.

IGZ
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) verzorgt het overheidstoezicht op de volksgezondheid. DE IGZ toetst of GGZ instellingen aan de normen voldoen bij het terugdringen van Dwang en Drang. Het definitieve toetsingskader, dat de basis vormt voor het toetsingsinstrument, is nog niet bekend.

Jeugdwet
De overheid vindt dat de zorg voor de jeugd minder versnipperd moet zijn. Daarom komt bijna alle jeugdhulpverlening onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Deze wijziging gaat per 1 januari 2015 in. Vanaf die datum wordt alle ondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren via de gemeente geregeld.  Jeugd GGZ (jonger dan 18 jaar) wordt vanaf dan niet meer vergoed door verzekeraars.

MJA FZ
In de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg (MJA FZ) zijn afspraken gemaakt over snellere doorstroming in de forensische zorgketen en goede aansluiting met reguliere GGZ.

OGGZ
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) omvat preventieve zorg voor de bevolking. In de meeste gevallen gaat dit over preventieve zorg voor risicogroepen en zorg voor kwetsbare personen die zelf geen hulp zoeken.

Overgangsrecht
Heeft u een indicatie voor AWBZ-zorg die doorloopt in 2015? Dan houdt u recht op die zorg. Dat staat in de Wmo 2015. Daarbij gelden dezelfde voorwaarden als onder de AWBZ. U houdt dit recht voor de looptijd van de indicatie, maar uiterlijk tot 31 december 2015. Ondertussen kan de gemeente een nieuwe beslissing nemen over uw ondersteuning. De gemeente heeft genoeg tijd om dit zorgvuldig te doen. Uw oude rechten zijn beschermd totdat de nieuwe beslissing genomen is.

Heeft u een indicatie voor beschermd wonen (een GGZ-C-pakket)? Dan houdt u recht op die zorg. Dit geldt voor de looptijd van de indicatie, maar met een maximum van 5 jaar.

Participatiewet
De Participatiewet betekent één regeling voor mensen met een arbeidshandicap zonder werk, die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen (samenvoeging WWB, WSW, een deel van de Wajong). Het gaat dan over de uitkeringen en de toeleiding naar de arbeidsmarkt. De wet brengt nieuwe mogelijkheden voor arbeidsintegratie van langdurig werklozen met ernstige psychiatrische problematiek. Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan werk, bij een reguliere werkgever. Ook mensen met een arbeidsbeperking. Daarvoor worden de mogelijkheden om te werken van iedereen met een arbeidsbeperking, opnieuw bekeken.

PGB
Met een Persoonsgebonden budget (PGB) kunt u zelf bepalen wie uw zorgverlener wordt. U krijgt budget toegekend om zelf uw hulpmiddelen aan te schaffen en uw zorg te regelen.

POH-GGZ
Een POH-GGZ (Praktijk Ondersteuner Huisartsenpraktijk) wordt als sociaal psychiatrisch verpleegkundige ingezet bij de huisartsenpraktijk. Hij of zij werkt nauw samen met de huisarts en GGZ Friesland maar ook andere hulpverleners als Bureau Jeugdzorg en Verslavingszorg. De POH-GGZ heeft een poortwachtersfunctie en begeleidt mensen met lichtere psychische klachten kort en intensief en verwijst eventueel door. Het is laagdrempelige hulp en valt niet onder het eigen risico.

RZA
De Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) omschrijft de ziektekostenregeling die het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft opgesteld voor asielzoekers vanaf 2009. De regeling omvat de doelgroepen, de zorg die wordt vergoed en wanneer er toestemming nodig is om zorg te ontvangen.

Wajong
De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) is een inkomensvoorziening voor jongeren die op een relatief jonge leeftijd arbeidsongeschikt zijn geworden. Hierdoor kunnen ze niet of slechts gedeeltelijk werken. Wajong is ook voor studenten die tijdens hun studie arbeidsongeschikt worden. De Wajong-uitkering wordt geregeld door het UWV.

Wcz
De Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) brengt de rechten van de cliënt bijeen in één wettelijke regeling. De cliënt kan zelf kiezen welke zorgaanbieder het beste bij zijn of haar zorgvraag past. Hierdoor krijgt de cliënt een sterkere positie ten opzichte van de zorgaanbieder.

WFZ
Met ondersteuning van de Wet Forensische Zorg (WFZ) wordt het nieuwe stelsel van forensische zorg vormgegeven. De wet biedt de officier van Justitie en de rechter de mogelijkheid om iemand binnen het strafrecht sneller geestelijke zorg te bieden, zodat diegene met een psychische stoornis of een verstandelijke beperking op de juiste plek terecht komt.

Wkkgz
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) regelt laagdrempelige en effectieve klachtafhandeling bij zorgaanbieders. De zorgaanbieder is verplicht zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie die ook schadevergoedingen toe kan kennen. Ook moet de zorgaanbieder een klachtenfunctionaris aanstellen. De klachtenfunctionaris van GGZ Friesland is te bereiken via klachtenfunctionaris@ggzfriesland.nl.

Wlz
De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Het kabinet wil deze wet per 1 januari 2015 invoeren. Deze wet vervangt de huidige AWBZ. De Wlz is bedoeld voor kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking of mensen met een psychische stoornis die 24 uur per dag zorg of permanent toezicht nodig hebben. Zij zijn niet langer in staat om met ondersteuning van hun sociaal netwerk, gemeente of met verpleging en verzorging aan huis zelfstandig thuis te kunnen wonen.

Wmo
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt ondersteuning voor mensen met een beperking. Het kan dan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. De Wmo wordt uitgevoerd door gemeenten, die zelf mogen bepalen op welke manier ze dit doen.

Wsw
De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) helpt mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking zodat zij kunnen werken. Door het aanbieden van aangepaste arbeidsplaatsen of een plek in een sociale werkvoorziening zorgt de Wsw ervoor dat meer mensen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

WvGGZ
De Wet verplichte GGZ (WvGGZ) kan verplicht zorg opleggen wanneer dit nodig is. Ook buiten het psychiatrisch ziekenhuis kan verplichte zorg worden gegeven. De WvGGZ maakt het mogelijk om meer zorg op maat te leveren en de rechtspositie van de patiënt te versterken.

WWB
De Wet Werk en Bijstand(WWB) heeft voorzieningen om de kosten van het algemene levensonderhoud te betalen voor mensen die dat zelf niet kunnen. De WWB garandeert een bestaansminimum, een vangnet. Op 1 januari gaat de Participatiewet in. Deze wet voegt de WWB en de Wsw samen.

ZIN
Zorg in natura (ZIN) is zorg die door de zorgverlener is verleend en via het zorgkantoor wordt betaald. De zorgaanbieder bepaalt welke zorg u krijgt. Daar hoeft u zelf niets voor te regelen.

Zvw
De Zorgverzekeringswet (Zvw) verplicht iedereen die in Nederland woont of werkt een basisverzekering te hebben. Deze basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek.

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina